Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze prace dyplomowe. Pula nagród to 15 000 zł.

Motto Alioth Group to: „wykraczamy poza oczekiwania”. Traktujemy je bardzo poważnie – z tego względu poszerzamy naszą działalność biznesową o działania odpowiedzialne społecznie. Promujemy zwiększanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

Alioth Group ogłasza konkurs na najlepsze prace dyplomowe dotyczące bezpieczeństwa narodowego lub przemysłu obronnego. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie oraz doktorskie obronione w latach 2020/2021 oraz 2021/2022.

Termin zgłaszania prac upływa 15 listopada 2022 roku. Nie zwlekaj, zgłoś swoją pracę już teraz!

Dla autorów najlepszych prac ufundowane zostały następujące nagrody:

I nagroda w wysokości 7000 zł brutto

II nagroda w wysokości 5000 zł brutto

III nagroda w wysokości 3000 zł brutto

Zgłoszenie konkursowe z oznaczeniem „Konkurs Alioth Group” należy przesłać pocztą elektroniczną na adres office@aliothgroup.pl. Zgłoszenie konkursowe obejmuje:

· jeden egzemplarz pracy dyplomowej w wersji elektronicznej, tj. w formacie DOC lub PDF,

· skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu w formacie pliku PDF,

· streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami w formacie DOC lub PDF) określającego cel pracy, jej główne założenia oraz ogólne wnioski,

· skan dokumentu potwierdzającego nadanie (w oparciu o zgłoszoną do Konkursu pracę) tytułu zawodowego lub stopnia naukowego doktora w formacie pliku PDF – dyplom z uczelni, zaświadczenie z uczelni lub inny równoważny dokument,

· biogram autora w formacie pliku PDF,

· skan wypełnionej i podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu w formacie pliku PDF.

Szczegółowe informacje można otrzymać pod adresem: piotr.drzewiecki@aliothgroup.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 stycznia 2023 roku.
Regulamin oraz niezbędne załączniki do pobrania znajdują się poniżej.

Załącznik_nr_1

Załącznik_nr_2

Załącznik_nr_3

Załącznik_nr_4

Regulamin