Rozpoczynamy realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 r. „Bezpieczna Polska jutra – rozwój działań misyjnych Alioth Foundation”! Nasz projekt będziemy realizować przez trzy lata – a jednym z jego kluczowych elementów jest program stażowy dla zdolnych studentów, młodych ludzi zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa i obronności.

Alioth Foundation posiada bogatą siatkę kontaktów na uczelniach wyższych. Z tego względu, docierały do nas zapytania w przedmiocie możliwości realizowania staży czy praktyk. Program stażowy ma odpowiedzieć na wykazywane przez młodych zainteresowanie,tak aby mieli oni możliwość realizacji trzy miesięcznych staży. Po zakończeniu okresu stażu, Grupa Alioth w ramach własnej działalności będzie kontynuować zatrudnienie najzdolniejszych stażystów.

Pierwszy etap konkursu polega na wypełnieniu formularza, dostępnego poniżej:

Formularz zgłoszeniowy

Formularz dostępny jest również pod poniższym kodem QR.

Wyniki pierwszego etapu konkursu przekażemy 1 września 2023 roku. Drugi etap stanowić będzie rozmowa kwalifikacyjna, którą zaoferujemy najbardziej obiecującym kandydatom. Planujemy rozpocząć realizację staży jeszcze we wrześniu! Wszystkie oferowane przez nas staże są odpłatne oraz trwają trzy miesiące (praca hybrydowa w siedzibie Fundacji w Warszawie).

Regulamin konkursu dostępny jest poniżej.

Regulamin Konkursu

Organizatorem konkursu jest Fundacja Alioth z siedzibą w Warszawie, przy ul. 1 Sierpnia 6a (02-134 Warszawa), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001000037 (dalej jako: “Fundacja Alioth”).

Na wszelkie pytania chętnie odpowiemy w drodze mailowej, za pośrednictwem maila kontaktowego Fundacji.